Pogoji poslovanja

Spletna stran: http://www.lila-studio.com, katere lastnik in skrbnik je Lila Studio Liljana Panjtar s.p. , v nadaljevanju izvajalec oziroma avtor, podaja naslednje pogoje poslovanja, ki veljajo za vse storitve, ki jih nudi naročnikom. Naročnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je po elektronski pošti potrdila poslano ponudbo, nastalo na osnovi pismenega povpraševanja ali pa poslovnega sestanka. Potrditev ponudbe pomeni, da je naročnik prebral pogoje poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

NAČIN IN POSTOPEK SODELOVANJA

1. POVPRAŠEVANJE: Naročnik pošlje povpraševanje po elektronski pošti in natančno definira zahteve.

2. PONUDBA Na osnovi zbranih informacij izvajalec pripravi ponudbo po veljavnem ceniku in jo skupaj s pogoji poslovanja posreduje naročniku po e- pošti.

3. POTRDITEV PONUDBE: Naročnik pismeno (po e-pošti) potrdi, da se strinja s ponudbo in pogoji poslovanja.

4. PLAČILO 30% VREDNOSTI PROJEKTA: Po potrditvi izvajalec izda predračun s 30% predplačilom in ga posreduje naročniku po e-pošti. Če se kupec in izvajalec dogovorita drugače, lahko izvajalec prične z oblikovanjem tudi brez predplačila (zvesti kupec) ali pa zahteva večje predplačilo (40% ali več) v primeru večjega projekta.

5. ZAČETEK PROJEKTA Po izvedenem predplačilu začne z delom na projektu oziroma procesom oblikovanja.

6. ZAKLJUČEK PROJEKTA Projekt je zaključen, ko naročnik pisno (po e-pošti) potrdi zadnje oblikovanje naročenega in poravna preostale obveznosti. Takrat prejme tudi oblikovane materiale v vseh dogovorjenih oblikah.

ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

1. Izvajalec (v nadaljevanju oblikovalec) se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno in v dogovorjenem roku. Pri oblikovanju bo upošteval vse zahteve in informacije, ki jih bo dobil od naročnika. Dogovorjeni rok se lahko spremeni v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, okvara strojne opreme, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

2. Rok se dogovori, ko oblikovalec prejme od naročnika vse natančno definirane zahteve in materiale (npr. logotipe, fotografije, tekste, dokumente za skeniranje, ipd.), za katere želi, da jih izvajalec uporabi pri oblikovanju. Naročnik je dolžan podati izvajalcu vse informacije, ki jih izvajalec potrebuje za svoje delo

3. Oblikovalec izdela, glede na naravo naročila, enega ali več osnutkov (največkrat 3). To se naročnik in oblikovalec dogovorita že ob naročilu. Ker oblikovalec tudi za zavrnjen osnutek uporabi svoje ustvarjalne sposobnosti, je upravičen do plačila avtorskega honorarja tudi za zavrnjen osnutek, vendar le do 30% vrednosti osnovnega honorarja po postavkah veljavnega cenika.

4. Osnutki ostanejo vedno last avtorja (oblikovalca), zavrnjene lahko uporablja brez omejitev, sprejete pa v obsegu neodtuljivih avtorskih pravic.

5. Če naročnik zahteva predelavo osnutka ali izdelavo različice, mora za delo na različicah ali spremembi osnutka plačati poseben avtorski honorar, dodatnih 30% vrednosti osnovnega honorarja.

6. Oblikovalec je odgovoren, da kvalitetno in ustrezno opravi svoje delo, se pravi oblikovanje. Ni pa odgovoren za kvaliteto končnega izdelka. Le-ta je stvar dogovora naročnika s končnim izvajalcem (npr. tiskarjem)

7. Če naročnik prepusti odgovornost za reprodukcijo in tehnično izvedbo oblikovalcu, mu mora omogočiti nadzor.

8. Naročnik se obveže, da bo po potrditvi končnega oblikovanja poravnal vse obveznosti, se pravi nakazal tudi preostanek honorarja na poslovni račun oblikovalca.

9. Oblikovalec se obveže, da bo naročniku v roku 24 ur po izvedenem plačilu predal ali poslal po e-pošti čistorise, se pravi oblikovane materiale v vseh dogovorjenih oblikah.

10. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal elektronski poštni predal, katerega je navedel ob naročilu oblikovanja.

PLAČILNI POGOJI

1. Če oblikovalec poleg del, ki jih je dolžan opraviti po obstoječi ponudbi, na željo naročnika opravi še druga dela, kot so dela splošne svetovalne narave, besedilo, slogani, izris logotipov v vektorsko obliko, fotografiranje ali sodelovanje pri fotografiranju, obdelava fotografij in podobno, sme za ta dela zaračunati poseben avtorski honorar po veljavnem ceniku ali pa po urni postavki tega cenika.

2. Pred začetkom oblikovanja oblikovalec izda naročniku predračun. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Oblikovalec prične z oblikovanjem, ko prejme nakazilo v vrednosti 30% od zneska, navedenega v ponudbi, oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Račun se bo glasil na podatke, ki jih naročnik vnese ob naročilu in bo poslan na naročnikov elektronski naslov. Dovoljene so izjeme, če se naročnik in oblikovalec dogovorita drugače.

3. Naročnik mora svoje obveznosti poravnal v roku, označenem na predračunu na pravilen sklic.

4. Oblikovalec si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti paketov oblikovanja. Za naročila, sprejeta pred datumom spremembe, veljajo stare lastnosti in cene.

5. Za vse dodatne aktivnosti bo oblikovalec izdal drug predračun.

6. Naročnik se obveže, da bo po potrditvi končnega oblikovanja poravnal vse obveznosti, se pravi nakazal tudi preostanek honorarja na izvajalčev poslovni račun.

7. Naročnik postane materialni lastnik avtorskega dela, ko izplača celoten honorar.

8. Če naročnik ne sprejme in ne potrdi oblikovalskih rešitev, se oblikovalec odpove preostanku honorarja. Sodelovanje se s tem prekine. Naročnik nima pravice razpolagati s prejetimi predlogi in rešitvami.

9. V primeru, da je naročnik oblikovalcu posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije ali v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do oblikovalca ali kako drugače kršil pogoje poslovanja, si oblikovalec pridržuje pravico omejiti ali prekiniti proces oblikovanja.

AVTORSKA PRAVICA

1. Nihče ne sme uporabljati avtorskega dela s področja uporabne umetnosti brez dovoljenja avtorja oziroma nosilca avtorskih pravic.

2. Avtorske materialne pravice so odtujljive, avtorjeve moralne pravice pa so neodtujljive in jih mora vsak naročnik spoštovati po določilih Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

3. Delo lahko spremeni samo avtor sam, tretja oseba pa samo z avtorjevim soglasjem.

4. Če naročnik sporoča oblikovalcu svoje ideje in pobude, za to še ne more uveljaviti avtorske pravice pri določenem delu.

5. Moralna avtorska pravica omogoča ustvarjalcu, da se imenuje avtor oblikovanega dela in da delo podpiše.

6. Avtor sme od naročnika zahtevati 5 avtorskih izvodov svojega dela.

7. Avtor ima pravico razstavljati in razmnoževati svoje delo za lastno promocijo in predstavitev.

 

 

lila-logo-bel

Lila Studio Liljana Panjtar s.p. - Brode 35, 4220 Škofja Loka, Slovenija, +386(0)40 896 693, info@lila-studio.com, www.lila-studio.com